Algemene voorwaarden verhuur

1) Ons doel:

a. Citroen 2CV’s verhuren en de huurder een zo prettig mogelijk (vakantie-)gevoel te geven.
b. Een deel van de winst van Ducks United Curaçao besteden aan goede doelen op Curaçao, die gericht zijn op aandacht voor en educatie over het zorgvuldig omgaan met (drink-)water en het schoonhouden van (zee-)water.

2) Huurvoorwaarden:

a. Iedereen van 23 jaar en ouder en minimaal 1 jaar in het bezit van een geldig rijbewijs kan een 2CV huren.
b. De 2CV’s mogen het eiland Curaçao niet verlaten.
c. Huurder tekent een gebruikersovereenkomst met de verhuurder.
d. De 2CV dient te worden gereserveerd en betaald in cash, met pin of creditcard (+ 5% credit card fee) bij de delivery van de 2CV. Er kan worden betaald in Euro’s, US Dollars of Antilliaanse guldens.
e. Bank gegevens Ducks United Curaçao:
Banco di Caribe 307143
t.n.v. Tendas Lodge B.V. te Curaçao
Swift code: BDCCCWCU
f. Er dient door de huurder een borg achtergelaten te worden van €500 op het moment van de levering van de auto. Dit wordt gedaan door een reservering van €500 op de creditcard van de huurder. Wanneer de huurder geen gebruik wil of kan maken van een creditcard, kan de borg cash achtergelaten worden. Dit bedrag wordt geretourneerd wanneer bij inlevering van de auto geen sprake is van schade of diefstal.
g. Een kopie van het rijbewijs en een kopie van een geldig legitimatiebewijs dienen vooraf in bezit van de verhuurder te zijn. Tevens dient een mobiel telefoonnummer en een e-mailadres te worden achter gelaten waarop men tijdens de verhuurperiode bereikbaar is.
h. De 2CV’s worden per 24 uur verhuurd.
i. De 2CV’s staan gestald op Coral Estate, Rif St. Marie, Curaçao.
j. De 2CV kan door de verhuurder naar het vliegveld, een hotel, (huur-)huis of resort worden gebracht aan het begin van de huurperiode en weer worden opgehaald bij vertrek van de huurder. De kosten hiervan bedragen €15 per enkele rit.
Wanneer de duck afgeleverd moet worden bij de airport dienen de vluchtgegevens, de verwachtte aankomsttijd en een mobiel telefoonnummer vooraf bij ons bekend te zijn.
k. De 2CV’s worden in goede technische staat aangeleverd en worden goed onderhouden. Mocht er desondanks een technisch mankement ontstaan, dan komen wij zosnel mogelijk ter plaatse om het probleemop te lossen. Mocht het nodig zijn dan zorgt Ducks United Curaçao zo snel mogelijk voor een vervangende 2CV. Mocht er geen 2CV beschikbaar zijn, dan wordt gezorgd voor een andere vervangende huurauto.
l. Alle 2CV’s zijn WA verzekerd, incl. inzittenden verzekering. Er zijn geen kosten verbonden aan een extra bestuurder.

3) Boekingen en annuleringen

a. Wanneer na het tekenen van de huurovereenkomst door toedoen van de huurder de huur uiteindelijk niet tot stand komt, zal aan de huurder het totale bedrag in rekening worden gebracht dat bij het tot stand komen van de huurovereenkomst verschuldigd was.
b. Een optie op een 2CV kan genomen worden met een duur van 1 dag. Daarna vervalt de optie.
c. Na bevestiging van de boeking is kostenloos annuleren alleen mogelijk tot uiterlijk 4 weken voor de ingangsdatum van de huurperiode, mits de annulering binnen 2 weken na de officiële boekingsdatum is ontvangen.

4) Gebruik van de 2CV

a. De huurder dient op zorgvuldige wijze met de 2CV om te gaan. Dit betekent in lijn met de mogelijkheden en onmogelijkheden van de 2CV. De huurder realiseert zich dat deze auto gebouwd is in een tijd dat de veiligheidsvoorschriften minder streng waren. De auto bezit bijvoorbeeld geen airbags, verstevigde deuren of kooiconstructie.
b. De verhuurder zorgt bij overhandiging van de 2CV voor een duidelijke instructie aan huurder.
c. De huurder mag de auto alleen gebruiken tussen 06:00 (’s morgens) en 03:00 uur (’s nachts).
d. De huurder dient altijd gebruik te maken van het door Ducks United Curaçao bijgeleverde stuurslot wanneer hij de auto parkeert en verlaat.
e. De huurder dient het frontje van de autoradio/cd speler uit de auto te halen wanneer hij de auto parkeert en verlaat.
f. De auto mag niet geparkeerd en achtergelaten worden op de volgende tijden en locaties:
– Na zonsondergang bij verlaten stranden of uitkijkplekken.
– Na zonsondergang op de niet-betaalde parkeerplaats bij Mambo Beach.
g. Huurder dient zich aan de op Curaçao geldende verkeersregels te houden.
h. Huurder dient erop toe te zien dat alle bestuurders beschikken over de bevoegdheid en de lichamelijke en geestelijke gesteldheid die voor het besturen van het voertuig vereist zijn.
i. Huurder dient in geval van meerijdende kleine kinderen te zorgen voor een degelijk kinderzitje. Desgewenst kan een kinderzitje van de verhuurder worden gehuurd tegen een vergoeding van €2,50 per dag / €10,00 per week.
j. In de 2CV mogen maximaal 4 volwassen personen worden vervoerd of twee volwassenen en drie kinderen (onder de 16 jaar).
k. Het is de huurder niet toegestaan de 2CV te verhuren aan derden.
l. Het is de huurder niet toegestaan om met het voertuig tijd- of snelheids gebonden competities, spelletjes of dergelijke andere activiteiten te ondernemen.
m. De huurder is toegestaan huisdieren in het voertuig te vervoeren, mits er logische voorzorgsmaatregelen worden genomen om eventuele beschadiging aan het voertuig of het dier te voorkomen.
n. De huurder dient alle vloeistoffen en de bandenspanning op het vereiste niveau te (laten) houden.
o. De huurder dient voor het voertuig Super benzine te tanken. Het aantal gebruikskilometers is vrij. De benzinemeter moet op dezelfde plek staan bij inlevering van de auto als bij de pick up/delivery. Wanneer de auto met te weinig benzine wordt ingeleverd wordt het tekort aan benzine afgerekend (per liter), plus €5,00 onkosten.
p. De verhuurder is gerechtigd de Huurovereenkomst zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst te beëindigen als tijdens de huurperiode omstandigheden blijken waardoor de verhuurder, als de verhuurder hiervan op de hoogte was geweest, het huurcontract niet was aangegaan.
q. De huurder is verplicht de verplichtingen en verboden van deze algemene voorwaarden op te leggen aan bestuurder, passagiers en andere gebruikers van het voertuig en toe te zien op de nakoming daarvan.

5) Eigen risico

a. De huurder gaat akkoord met een eigen risico van maximaal €500, – per gebeurtenis / schadegeval. Het eigen risico kan worden verlaagd naar €50 voor in totaal 40 Euro bij een huurperiode tot en met 4 dagen, daarna voor 5 Euro per extra huur dag. Dit bedrag kan in cash, met credit card (+ 5% creditcard fee) of met pinpas betaald worden, in Euro’s, US Dollars of Antilliaanse Guldens.
b. Verlagen eigen risico geldt NIET voor schade aan het dak.
c. In geval van schade is de huurder verplicht de schade direct te melden en bij inlevering van de auto het te betalen schadebedrag te voldoen.
d. In tegenstelling tot wat bepaald is in lid a. van dit artikel, is het eigen risico onbeperkt en geldt volledige aansprakelijkheid van de huurder voor schade of diefstal wanneer:
i. Er sprake is van grove nalatigheid of schuld van de huurder.
ii. De schade is ontstaan met goedvinden van huurder, bestuurder of door opzet.
iii. Het voertuig aan een derde is verhuurd of ter beschikking gesteld, zonder dat de verhuurder daarin heeft toegestemd.
iv. De schade is ontstaan tijdens het besturen van het voertuig tussen 03:00 (’s nachts) en 06:00 uur (’s morgens).
v. Er sprake is van schade aan het dak.
vi. De auto is geparkeerd en achtergelaten op tijden en locaties genoemd in artikel 4)f.
vii. Het stuurslot niet is gebruikt bij het parkeren en verlaten van de auto. De sleutels van het stuurslot moeten altijd overhandigd worden aan de verhuurder in geval van diefstal van de auto.
viii. Hetfrontje van de autoradio/cdspeler niet uit de auto is gehaald bij het parkeren en verlaten van de auto en er schade is ontstaan als het gevolg van diefstal van de radio/cd speler. Het frontje van de autoradio/cd speler moet altijd overhandigd kunnen worden aan de verhuurder in geval van diefstal van de radio/cd speler.
In de hierboven genoemde gevallen betaalt de huurder alle kosten als gevolg van de schade of diefstal aan de verhuurder.

6) In geval van schade

a. Huurder is verplicht het voertuig in oorspronkelijke staat zoals afgeleverd bij verhuurder terug te bezorgen. Bij aanvang van het huurcontract wordt door huurder en verhuurder samen de staat van het voertuig vastgesteld.
b. Indien de huurder het vermoeden heeft dat er iets aan het voertuig mankeert, dat niet bij aanvang van het huurcontract is opgenomen dient de huurder onmiddellijk contact op te nemen met de verhuurder.
c. De verhuurder is op geen enkele wijze aansprakelijk te stellen voor verlies of diefstal van eigendommen van de huurder uit het voertuig.
d. De verhuurder is nooit aansprakelijk voor (de gevolgen van) schade aan met het voertuig vervoerde goederen.
e. Indien een huurder of een inzittende gedurende de huurperiode persoonlijk schade of letsel oploopt, gebruikt de huurder, bestuurder of inzittende in eerste instantie zijn eigen ziektekosten verzekering.
f. In geval van schade of gebrek aan het voertuig, is het de huurder niet toegestaan het voertuig te gebruiken als dit kan leiden tot verergering van de schade of het gebrek, of tot vermindering van de verkeersveiligheid.
g. In geval van schade of enige gebeurtenis waaruit schade kan voortvloeien, is de huurder verplicht de verhuurder:
i. Onmiddellijk hiervan op de hoogte te stellen door telefonisch contact op te nemen en de instructies van de verhuurder op te volgen.
ii. Gevraagd en ongevraagd alle inlichtingen en alle bescheiden die op de gebeurtenis betrekking hebben aan de verhuurder of de verzekeraar van de verhuurder te verstrekken.
iii. Binnen 48 uur een volledig ingevuld en ondertekend schadeaangifteformulier aan verhuurder te overleggen.
iv. Zich van erkenning van schuld of aansprakelijkheid in welke vorm dan ook te onthouden.
v. Het voertuig niet achter te laten zonder het behoorlijk tegen het risico van beschadiging of vermissing beschermd te hebben.
vi. De verhuurder en door de verhuurder aangewezen personen alle gevraagde medewerking te verlenen ter verkrijging van schadevergoeding van derden of als verweer tegen aanspraken van derden.

7) Reparaties en technische assistentie

a. De kosten van reparatiewerkzaamheden die tijdens de huurperiode noodzakelijk zijn om veilig verder te kunnen rijden komen voor rekening van de verhuurder.
b. De verhuurder dient altijd toestemming te geven alvorens een reparatie plaatsvindt.
c. De verhuurder levert technische assistentie indien nodig. De verhuurder verplicht zich het uiterste te doen om de huurder bij een mankement aan het voertuig zo snel mogelijk te helpen.
d. Indien verder rijden met het voertuig onmogelijk is ten gevolge van een defect aan het voertuig dat al (in aanleg) bij aanvang van het huurcontract aanwezig was, heeft huurder recht op vervangend vervoer. Indien verder rijden onmogelijk is ten gevolge van enige andere oorzaak, heeft huurder geen recht op vervangend vervoer, maar zal verhuurder indien mogelijk vervangend vervoer bieden.
e. In alle gevallen dient de huurder zo snel mogelijk contact op te nemen met de verhuurder zodat naar een oplossing kan worden gezocht.
f. Verhuurder is niet aansprakelijk voor andere gevolgen van de onmogelijkheid om verder te rijden als gevolg van een defect.

8) Van overheidswege opgelegde sancties en maatregelen

a. Voor rekening van de huurder zijn alle sancties en gevolgen (bekeuringen, snelheidsovertredingen, wegslepen, alcoholboetes en parkeerboetes e.d.) van maatregelen die in verband met het ter beschikking hebben c.q. gebruiken van het voertuig van overheidswege worden opgelegd, tenzij deze verband houden met een defect dat bij aanvang van het huurcontract al aanwezig was.
b. Door de autoriteiten aan de verhuurder in rekening gebrachte sancties kunnen tot 1 jaar na de datum van de Huurovereenkomst in rekening worden gebracht bij de huurder. De verhuurder is gerechtigd hierbij €25,- administratiekosten in rekening te brengen.

9) Duurzaam toerisme

Duurzaam toerisme is niets anders dan reizen en rekening houden met milieu, mensen, natuur en cultuur zodat reizen in de toekomst ook nog goed mogelijk is. De verhuurder voelt zich hierbij betrokken en heeft het milieu hoog in het vaandel staan. Respecteer uw omgeving, de natuur en het milieu.

10) Bemiddeling en geschillenregeling

a. De bemiddeling en geschillenregeling zijn uitsluitend van toepassing bij geschillen over de uitlegging of uitvoering van deze standaardbepalingen en wordt door een derde onafhankelijke partij bepaald.
b. Bemiddelingsregeling: Indien zich een geschil voordoet zoals omschreven kan huurder dit geschil schriftelijk voorleggen aan een door beide partijen overeengekomen bemiddelingsbureau.
c. Geschillenregeling: Plaatsgevonden bemiddeling staat niet in de weg aan een beroep op geschillenbeslechting door de gewone rechter.

11) Toepasselijk recht

Op het huurcontract is het Nederlands recht van toepassing.